Rhwydwaith dysgu Camau Cynnar gyda'n Gilydd

Mae rhwydwaith dysgu ACE Camau Cynnar gyda’n Gilydd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a'r Heddlu ynghylch y rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd a'i gwaith mewn perthynas â Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE). Y nod yw rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ac ymchwil am ACE yn ogystal ag arfer da ac adnoddau.

 

Datblygwyd y rhwydwaith dysgu ACE Camau Cynnar gyda'n Gilydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, y pedwar heddlu yng Nghymru a sefydliadau partner allweddol ledled y DU.

 

This page is also available in English.

 

Am y rhaglen

Mae Camau Cynnar gyda’n Gilydd yn rhaglen a gynlluniwyd i gymryd ymagwedd iechyd cyhoeddus tuag at blismona bregusrwydd ledled Cymru gan ddefnyddio lens ACE a chael ein hysbysu gan drawma

Pwy ydym ni

Mae'r rhaglen yn bartneriaeth aml-asiantaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, y pedwar Heddlu yng Nghymru, Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Barnardo's a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPPS) yng Nghymru

Ymchwil

Bydd tîm o ymchwilwyr yn casglu ac yn profi newidiadau a datblygiad systemau, prosesau ac ymyriadau newydd

Ein partneriaid

Manylion sefydliadau partner sy'n ymwneud â’r rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yn benodol ac yn y maes ACE yn gyffredinol

Map rhwydwaith

Manylion cyswllt gweithwyr proffesiynol a heddlu sy'n ymwneud â gweithio gydag ACE ar draws y DU

Blogiau a flogiau

Blogiau a flogiau sy'n adlewyrchu gwaith amrywiol gwahanol aelodau’r tîm a phartneriaid sy'n ymwneud â chyflwyno'r rhaglen

Newyddion

Newyddion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol am ACEs