Y newyddion diweddaraf

 

 • 12 November 2019

Cyflwyniad i’r Uned Atal Trais i Gymru Gyfan

Mae uned gydweithredol yn cael ei datblygu ar hyn o bryd gyda’r uchelgais o atal pob math o drais ledled Cymru

 • 04 November 2019

Taith a Digwyddiad Cynnydd Camau Cynnar gyda’n Gilydd Ynys Môn

Darparodd digwyddiad Camau Cynnar gyda’n Gilydd Ynys Môn ddealltwriaeth werthfawr o sut mae Cymru’n arwain y ffordd mewn perthynas â thrawsnewid plismona a sut maent yn gweithio gydag asiantaethau partner i gefnogi pobl sy’n agored i newid ac mewn perygl

 • 24 July 2019

Dirprwy Faer Plismona a Throsedd yn cwrdd ag arweinwyr Heddlu a Phartneriaid Camau Cynnar gyda’n Gilydd i ddysgu am eu gwaith atal trais difrifol

Ar ddydd Gwener 12 Gorffennaf, Ymwelodd Sophie Linden, Dirprwy Faer Plismona a Throsedd, ynghyd â Siobhan Peters, CFO MOPAC a James Bevan o swyddfa'r Maer dros Blismona a Throsedd, â Gorsaf Heddlu Canol Casnewydd i gwrdd ag arweinwyr heddlu a phartneriaid Rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd

 • 01 July 2019

Amser Bod yn Garedig

Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Hyb Cymorth ACE Cymru wedi datblygu ymgyrch o’r enw #Amserbodynbaredig, ymgyrch pwerus dros bedair wythnos gyda hysbyseb teledu trawiadol yn mynd yn fyw yn genedlaethol ac yn ddigidol am bythefnos

 • 28 June 2019

Mae cymorth dysgu ychwanegol yn cael ei gynnig i'r Heddlu

Rydym nid yn unig wedi ymrwymo i hyfforddi’r heddlu ac asiantaethau partner mewn hyfforddiant ACE TIME ar draws Cymru ond rydym yn helpu i sefydlu’r hyn sy’n cael ei ddysgu mewn plismona o ddydd i ddydd hefyd

 • 28 June 2019

Angen gwirfoddolwyr peilot adeiladu gwytnwch yn Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn treialu rhaglen sydd â'r nod o feithrin gwytnwch ymhlith swyddogion a staff rheng flaen, ac maent yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan.

 • 27 June 2019

Mae ffilm addysgol yn mynd i'r afael â chamfanteisio a cham-drin gangiau 'County Lines'

Mae Fearless, gwasanaeth ieuenctid yr elusen Crimestoppers, yn lansio ffilm newydd yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth o’r ffordd y mae gangiau ‘llinellau cyffuriau’ yn camfanteisio ar bobl ifanc i symud a gwerthu cyffuriau

 • 27 June 2019

Heddlu Gogledd Cymru: Taith mewn ardaloedd braenaru

Mae rhaglen EATP/ ACE yng Ngogledd Cymru nid yn unig wedi canolbwyntio ar Blismona ond sut mae’r Heddlu’n gweithio gyda phartneriaid i sicrhau ymatebion gwell ar gyfer pobl agored i niwed ac i atal bregusrwydd rhag gwaethygu, y gwyddom sydd yn arwain at ymddygiad sydd yn niweidio iechyd, troseddoldeb, ymddygiad gwrthgymdeithasol, iechyd gwael a lles meddwl gwael

 • 26 June 2019

Prosiect Carchardai sy’n Wybodus am Drawma

Ym mis Hydref 2018, dechreuodd HMPPS yn cynnwys HMP/YOI Parc ar brosiect carchardai sy’n wybodus am drawma (TIPP) gyda’r weledigaeth o ddatblygu ymagwedd gynaliadwy sy’n wybodus am drawma ar draws carchardai yng Nghymru ac i fynd i’r afael â bregusrwydd sydd yn gysylltiedig ag ACE ym mhoblogaeth carchardai

 • 26 June 2019

Cynnig Sesiwn Mawr LEPH 2019

Mae’r tîm ymchwil Camau Cynnar Gyda’n Gilydd, wedi ei arwain gan yr Arweinydd Ymchwil Genedlaethol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd a Phlismona, Dr Michelle Mc Manus, wedi cael gwahoddiad i gyflwyno sesiwn fawr yng nghynhadledd LEPH 2019 eleni yn Glasgow

 • 24 June 2019

Heddlu Gwent

Ers dechrau Mai 2019, mae dros 900 o swyddogion a staff yr heddlu bellach wedi cwblhau’r hyfforddiant ACE. Mae 180 o staff ychwanegol o asiantaethau partner hefyd wedi cwblhau’r hyfforddiant

 • 24 May 2019

Rhwydwaith dysgu ACE newydd wedi’i lansio ar gyfer iechyd cyhoeddus, yr heddlu a gweithwyr cyfiawnder troseddol proffesiynol

24 Mai 2019 yw diwrnod lansio rhwydwaith dysgu Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod (ACE) rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd Heddluoedd Cymru a’u Partneriaid

 • 23 May 2019

Adfyd plant yn gysylltiedig â mwy o amser yn y carchar, troseddu treisgar a hanes amser mewn sefydliadau troseddwyr ifanc

Mae carcharorion gwrywaidd yn llawer mwy tebygol na dynion yn y boblogaeth ehangach i fod wedi dioddef trallod yn ystod plentyndod, fel cael eu trin yn wael yn blentyn neu wedi byw mewn cartref â thrais domestig, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor

 • 23 May 2019

Animeiddiad Camau Cynnar gyda’n Gilydd

Mae’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd (E.A.T) wedi creu animeiddiad byr i gynyddu dealltwriaeth o’r effaith y mae Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE) yn ei gael ar iechyd y cyhoedd, plismona a chyfiawnder troseddol yng Nghymru, a’r hyn y gellir ei wneud i atal cylch troseddu o un genhedlaeth i’r llall

 • 21 May 2019

Cylchlythyr Camau Cynnar gyda’n Gilydd

Mae’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd yn creu cylchlythyr chwarterol, parhaus i ddiweddaru rhanddeiliaid am waith y bartneriaeth ar draws iechyd y cyhoedd, plismona a chyfiawnder troseddol yng Nghymru er mwyn mynd i’r afael ag ACE ac achosion sylfaenol trallod yn ystod plentyndod

 • 15 November 2018

Cynhadledd Camau Cynnar gyda'n Gilydd Rhaglen ACE yr Heddlu a Phartneriaid - Cymryd ymagwedd iechyd cyhoeddus tuag at Blismona a Chyfiawnder Troseddol

Cynhaliwyd cynhadledd rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yr Heddlu a Phartneriaid yng Nghasnewydd ym mis Tachwedd 2018

 • 26 October 2018

Cynhadledd Gorfodi'r Gyfraith a Iechyd Cyhoeddus

Cynrychiolwyd y Rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yn y 4ydd cynhadledd Gorfodi'r Gyfraith a Iechyd Cyhoeddus yn Toronto o 21-25 Hydref 2019

 • 10 September 2018

Rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yn croesawu cynrychiolaeth o Ogledd Iwerddon

Roedd y gynrychiolaeth yn cynnwys unigolion o'r Bwrdd Diogelu, yr Asiantaeth Cyfiawnder Ieuenctid a swyddogion o Wasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon

 • 11 July 2018

Lansio'r Cytundeb Partneriaeth

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid Plismona a Chyfiawnder Troseddol ledled Cymru wedi llofnodi cytundeb i gydweithio i wella ansawdd bywyd, lles a diogelwch pobl sy'n byw yng Nghymru