Y newyddion diweddaraf

 

  • 24 May 2019

Rhwydwaith dysgu ACE newydd wedi’i lansio ar gyfer iechyd cyhoeddus, yr heddlu a gweithwyr cyfiawnder troseddol proffesiynol

24 Mai 2019 yw diwrnod lansio rhwydwaith dysgu Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod (ACE) rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd Heddluoedd Cymru a’u Partneriaid

  • 23 May 2019

Adfyd plant yn gysylltiedig â mwy o amser yn y carchar, troseddu treisgar a hanes amser mewn sefydliadau troseddwyr ifanc

Mae carcharorion gwrywaidd yn llawer mwy tebygol na dynion yn y boblogaeth ehangach i fod wedi dioddef trallod yn ystod plentyndod, fel cael eu trin yn wael yn blentyn neu wedi byw mewn cartref â thrais domestig, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor

  • 23 May 2019

Animeiddiad Camau Cynnar gyda’n Gilydd

Mae’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd (E.A.T) wedi creu animeiddiad byr i gynyddu dealltwriaeth o’r effaith y mae Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE) yn ei gael ar iechyd y cyhoedd, plismona a chyfiawnder troseddol yng Nghymru, a’r hyn y gellir ei wneud i atal cylch troseddu o un genhedlaeth i’r llall

  • 21 May 2019

Cylchlythyr Camau Cynnar gyda’n Gilydd

Mae’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd yn creu cylchlythyr chwarterol, parhaus i ddiweddaru rhanddeiliaid am waith y bartneriaeth ar draws iechyd y cyhoedd, plismona a chyfiawnder troseddol yng Nghymru er mwyn mynd i’r afael ag ACE ac achosion sylfaenol trallod yn ystod plentyndod

  • 15 November 2018

Cynhadledd Camau Cynnar gyda'n Gilydd Rhaglen ACE yr Heddlu a Phartneriaid - Cymryd ymagwedd iechyd cyhoeddus tuag at Blismona a Chyfiawnder Troseddol

Cynhaliwyd cynhadledd rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yr Heddlu a Phartneriaid yng Nghasnewydd ym mis Tachwedd 2018

  • 26 October 2018

Cynhadledd Gorfodi'r Gyfraith a Iechyd Cyhoeddus

Cynrychiolwyd y Rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yn y 4ydd cynhadledd Gorfodi'r Gyfraith a Iechyd Cyhoeddus yn Toronto o 21-25 Hydref 2019

  • 10 September 2018

Rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yn croesawu cynrychiolaeth o Ogledd Iwerddon

Roedd y gynrychiolaeth yn cynnwys unigolion o'r Bwrdd Diogelu, yr Asiantaeth Cyfiawnder Ieuenctid a swyddogion o Wasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon

  • 11 July 2018

Lansio'r Cytundeb Partneriaeth

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid Plismona a Chyfiawnder Troseddol ledled Cymru wedi llofnodi cytundeb i gydweithio i wella ansawdd bywyd, lles a diogelwch pobl sy'n byw yng Nghymru